Close Menu

Over ons

Vrienden Parnassia Groep is een zelfstandige stichting die zich inzet om extra middelen  te genereren voor mensen die in zorg zijn bij Parnassia Groep. Parnassia Groep is een moderne, specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) instelling en behandelt per jaar meer dan 160.000 mensen met psychische problemen.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden Parnassia Groep is:

  • het ondersteunen van Parnassia Groep in haar missie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten van Parnassia Groep,
  • het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de GGZ, de individuele patiënten en groepen van patiënten, die in behandeling zijn bij Parnassia Groep.

Middelen

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • destigmatiseren van de doelgroep
  • ondersteunen van de doelgroep in de leefdomeinen wonen, werken, studeren en cultuur
  • vervullen van individuele noden en wensen van leden van de doelgroep
  • financieel ondersteunen van (extra) collectieve voorzieningen in zowel klinische als ambulante voorzieningen voor zover deze niet gefinancierd worden uit de reguliere financieringsstromen
  • verlenen van (financiële) noodhulp aan individuele leden van de doelgroep voor zover deze hulp niet gefinancierd kan worden uit reguliere financiering
  • alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn

 

Werkwijze

Voor financiële steun aan patiënten worden allereerst externe fondsen benaderd en waar mogelijk benut. Indien dit geen of onvoldoende resultaat biedt worden de interne fondsen van Vrienden Parnassia Groep aangesproken. Er zijn vijf interne fondsen op het gebied van onder andere Noodhulp, studeren, sporten en cultuur. Alle inkomsten en uitgaven worden binnen deze fondsen geadministreerd.

 

Inkomsten

Vrienden Parnassia Groep is afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Voor het verwerven van financiële middelen richten wij ons op particulieren (donateurschap en nalatenschappen), bedrijven (bedrijfsvrienden) en externe fondsen (medefinanciering van projecten). Fondsenwervende activiteiten door derden  ten behoeve van onze stichting worden door ons gefaciliteerd. een voorbeeld daarvan is jaarlijkse sponsorfietstocht.  De verworven middelen worden voor 100% besteed aan de ondersteuning van patiënten en activiteiten. De personeelskosten en beperkte bureaukosten als PR & Communicatie worden gefinancierd vanuit Parnassia Groep. De stichting beschikt niet over een groot eigen vermogen.

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 

 

 

 

Beloningsbeleid

De directeur en de medewerkers van Vrienden Parnassia Groep (totaal 1,94 fte) zijn in dienst van Parnassia Groep en ontvangen voor de - door hen te verrichten werkzaamheden- voor de stichting geen beloning ten laste van de stichting.

Stichting Vrienden Parnassia Groep

Monsterseweg 93

2553 RJ Den Haag

KvK 27184315

RSIN 816320809.

NL68 INGB 0656 797436